Spirits & Sake

Spirit they've gone, Spirit they've vanished